หน้าหลัก


 

" หา เห็น ตัด ถึง "

 


หา
คือ ใช้สัมมาสังกัปปะค้นหาอนัตตา โดยมีสติกระตุ้นเตือนว่า "อย่าลืมพิจารณา"

เห็น
คือ ใช้สัมมาทิฐิเห็น โดยมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่เห็นมิให้ขาด

ตัด
คือ อนุโลมญาณรับธรรมแล้วส่งให้มรรคตัดกิเลศ ๑๐ ประการ

ถึง
คือ กิเลสดับลงแล้วสงบเย็นเป็นผล ๔ รับเสวยนิโรธ หรือนิพพาน

 

       

"
ธรรมก็ได้ 
ไข้ก็หาย
ตายก็รอด
ยอดก็สุด
ขุดรากหัว
กลัวไม่มี
ขีไม่จับ (ไม่มีใจร้าย)
ลาภไม่ต้อง
ของไม่สะสม
ชมนิพพาน
ญาณสว่าง "

 การปฏิบัติวิปัสสนา
ต้องใช้หลัก
"หา เห็น ตัด ถึง"

      วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระพุทธองค์ก็คือ
"หา เห็น ตัด ถึง"
(ไทยใหญ่ว่า "หา หัน  แต๊บ ฮอด")

คำว่า "หา" คือ ปัญญาสัมมาสังกัปปะ - พิจารณารูปนามว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ของเรา บังคับบัญชาไม่ได้

คำว่า "เห็น" คือ ปัญญาสัมมาทิฐิ - เห็นรูปนามที่มีสภาพ
เป็นอนัตตา

คำว่า
"ตัด" คือ
เมื่อปัญญาแห่งองค์มรรค ๒ ประการ
ดังกล่าวทำงานอย่างต่อเนื่องจนแจ่มแจ้งชัดเจนแล้ว มรรคญาณก็จะเกิดขึ้น มาตัดอัตตาให้ขาดไป

คำว่า "ถึง" คือ ผลจากการที่อัตตาหายไปแล้ว นิโรธความสงบเย็นจากกิเลสเกิดขึ้นมาแทนที่ หรือเรียกว่า "ผลญาณ"หลวงพ่อธี  วิจิตฺตธมฺโม 

คำอนุโมทนา

เอตตาวตา จะ
อัมเหหิ สัมปัตตัง
ปุญญัง สัพเพ
มนุสสา อนุโมทันตุฯ

แปลว่า...
เอตตาวตา จะ-
ด้วยการเขียนอนัตตา
สุดยอดออกมาหยิบยื่น
ให้แก่บุคคลผู้มีปัญญา
เห็นภัยแห่งการตายเกิด
แล้วปรารถนาที่จะบรรลุ
ถึงอนัตตาสุดยอดนี้

อัมเหหิ - ข้าพเจ้า
หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม

สัมปัตตัง ปุญญัง -
บุญกุศลอันเป็นประโยชน์
ต่อชาวพุทธทั้งหลายนั้น
ได้รับเต็มพร้อมแล้ว

สัพเพ มนุสสา - บุคคล
ผู้หา เห็น ทางเดินสู่
พระนิพพานทุกท่าน

อนุโมทันตุ - ขอให้
ยินดีต้อนรับแล้วเปิดอ่าน
ให้เข้าใจ
แล้วพากเพียร หา เห็นอนัตตา
จนบรรลุถึงอนัตตา
สุดยอด
ด้วยกันทุกท่านเทอญ

 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอนัตตา

 หลักการปฏิบัติ
       
     เพื่อเข้าสู่งานปฏิบัติวิปัสสนา หา เห็น ธรรมอนัตตาตามความเป็นจริง เห็นจริง รู้จริง ในความเป็นปรมัตถ์ หาได้จาก รูป จิต เจตสิก สภาพสภาวะอารมณ์ ทุกข์ ทรสาน หา เห็น ได้จาก รูป จิต เจตสิก
ที่เกิดขึ้นที่ มโนวิญญาณธาตุ (หทัยวัตถุ) รู้สภาวะตามความเป็นจริง รู้ได้จากการปฏิบัติ ศึกษาปฏิบัติ
รูป จิต เจตสิก เป็นอนัตตา [10เม.ย.54]
                                                                                  
                                                                         อ่านต่อ

 ทางเดินสู่พระนิพพาน    
    
       แนะนำแนวปฏิบัติธรรมะที่ง่ายและสะดวกเพื่อเดินทางสู่
พระนิพพาน จากตัวอย่างหลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม
ซึ่งท่านเป็นชาวไทยใหญ่ และปฏิบัติธรรมจากการเป็นฆราวาส
แล้วค่อยมาบวชเป็นพระภิกษทีหลังการรู้ธรรมแล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญเข้ามารับฟัง
คลิกที่นี่


ชุดที่1 : 3 ชั่วโมง


ชุดที่ 2 : 4 ชั่วโมง


ชุดที่3 : 3 ชั่วโมง

แนวทางเดินสู่พระนิพพาน โดย : หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม
เสียงอ่านหนังสือ "ทางเดินสู่พระนิพพาน"
สำนักปฏิบัติธรรมอนัตตารามถ้ำวัว
หมู่บ้านเจียรจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


 

ใจอนัตตา
เนื้อหา...[อยู่ระหว่างจัดทำ]

ใจอนัตตา
(รอดำเนินการแปลงไฟล์เนื่องจากไฟล์โตมาก)

 

       

 


        

อย่าชังธรรม  
       เนื้อหา ...[อยู่ระหว่างจัดทำ]


อ่านต่อ

 

ปัญญา ศีล สมาธิ
...[อยู่ระหว่างจัดทำ]


หนังสือ ทางเดิน (สายเอก) สู่พระนิพพาน
...[อยู่ระหว่างจัดทำ]

- บทนำ(๔เม.ย.54)
- เนื้อหา

                                       อ่านต่อ


หนังสือ
การรีดนมจากเขาวัว
 


[อยู่ระหว่างจัดทำ]

 

เกี่ยวกับเราประวัติ : หลวงพ่อธี  วิจิตฺตธมฺโม หรือ ราชวังสะ (ภาษาไต)


 ชาติภูมิ

  • เดิมชื่อ  "โยย"  ต่อมาได้ชื่อว่า  "จเรธี"  หรือ  "จเร"
  • บิดาชื่อ นายแกง  มารดาชื่อ  นางทอน  นามสกุล  กอนเจิง
  • เกิดเมื่อจุลศักราช 1283 ตรงกับ พ.ศ. 2465
   ณ บ้านฮายแสง ตำบลหินแฮ่ อำเภอเมืองหนอง
   จังหวัีดต่องกี รัฐฉานตอนใต้
  • มีพี่น้อง 9 คน คือ พี่ชาย 3 คน พี่สาว 2 คน น้องสาว 1 คน
   และน้องชาย 2 คน   หลวงพ่อธีเป็นบุตรคนที่ 6

 เผยแผ่ธรรม และสร้างสำนักวิปัสสนาภาวนา

  • จาริกไปโปรดญาติโยม ที่บ้านหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 7 เดือน
  • ไปช่วยงานเขียนธรรม ที่วัดป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 1 เดือน
  • ไปโปรดที่วัดเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
  • กลับมาพักอยู่กับท่านเจ้าคณะตำบล และท่านนายอำเภอเวียงแหง และนิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา ณ พระธาตุเวียงแหง
  • ญาติธรรมได้มาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อแล้วเรียบเรียง
   เืรื่องที่สนทนา จัดทำเป็นหนังสือแจก
  • ญาติธรรมนิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมโปรดญาติโยมในตัวเมืองเชียงใหม่ 2 สัปดาห์
  • จำพรรษาที่วัดร้าง พระธาตุห้วยบอนเก่า และบ้านห้วยบอน
   ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545
  • ก่อนเข้าพรรษา ปี 2549 สร้างสำนักวิปัสสนาอนัตตาราม
   ที่บ้านเจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 สำนักปฏิบัติธรรมอนัตตา และสาขา (มี 5 แห่ง)

   1. สถานปฏิบัติธรรมอนัตารามถ้ำวัว
    บ้านเจียจันทร์ หมูที่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
    จ.เชียงใหม่
   2. สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาสุญญตาวัน
    (ถ้ำประตูเมือง)
    บ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
   3. สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาวิสุทธาราม
    (สวนสบายหมอสุพัฒน์)
    อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
   4. ศาลาธรรม
    21 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 10160


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ข่าวและบทความ


  เสียงจาก...มาลาธรรม

 • วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาธรรม จังหวัดปทุมธานี การฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนาธรรมฐาน ตามแนวทางอนัตตา ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ครั้งนี้มีผู้ที่เข้ารับการฝึกจำนวนไม่มากเหมือนครั้งก่อน หลวงพ่อธี และแม่วิ เดินทางมาสอนด้วยตัวท่านเอง งานที่ท่านเน้นมากนักหนา คือ การหา เห็น ตัด ถึง แม่วิ...มักจะพูดบอกบ่อย ๆ ว่า "สำนึกผิด จิตยอมรับ ระงับใจ" ท่านได้นำแผ่น CD-มาลาธรรม 4  มาแจกให้กับมือท่านเองแก่บรรดาลูกศิษย์ ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติรอบนี้มีความตั้งใจในการปฏิบัติค่อนข้างดี แม่วิ...ท่านได้บอกสภาวะขณะนั่งปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ว่า อย่าตกภวังค์ ไม่ควรเข้าไปอยู่ภวังค์ เพราะไม่เกิดปัญญา เสียเวลาเปล่าประโยชน์ หลายคนที่รู็สึกตัวก็ปฏิบัติให้ถูกต้องใหม่จนหมดคอร์ส วันสุดท้ายมีการน้อมถวายผ้าป่าฯ แก่หลวงพ่อธี นำโดย น้องโจ้ ได้รวบรวมปัจจัยประมาณ 6 หมื่นเศษ ขอโมทนาสาธุึบุญครั้งนี้ด้วย

  ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้สนใจใฝ่ธรรม
  ติดตามและรับฟังเสียงธรรม : เรียงร้อยถ้อยธรรม จากท่านสามเณรีวิมาลา หรือ แม่วิ
  มาลาธรรม 4 เป็นระบบเสียง Mono มี 8  ไฟล์ MP3 
          ได้รับการสนับสนุนจาก คุณวนิดา  ปลื้มภิรมย์
 • หนังสือมาลาธรรม เล่ม ๓ ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้สนใจศึกษาและฝึกการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอนัตตา สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศาลาธรรม ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  โทร.
  ๐๘๙-๗๘๔-๖๙๗๗, ๐๘๑-๘๔๑-๗๘๕๕   [๓ เม.ย.๕๔]

 • ผู้ที่ได้รับ CD-Rom ไฟล์เสียงธรรมไปบ้างแล้ว ซึ่งท่านสามเณรีวิมาลา หรือ แม่วิ ได้แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอนัตตา ณ ศาลาธรรม บ้านปทุม จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ -๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอให้ได้นำไปเปิดฟัง แล้วพิจารณาเป็นแนวทางและได้น้อมนำไปพิจารณาเทียบเคียงธรรมในการประพฤติปฏิบัติ ให้รีบเร่งปฏิบัติความเพียร คือ การทำงาน "หา เห็น ตัด ถึง" เร่งถอดถอน สลัดรื้อ ตัดกิเลส (ฆ่าอัตตา) ในตนเอง   [๒๔ มี.ค. ๕๔]

 แจ้งกำหนดการ

ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนาอนัตตา

วันที่ 17-27
กุมภาพันธ์ 2554

ณ ศาลาธรรม
21 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 10160
ติดต่อโทร.
089-784-6977 , 081-841-7855 

วันที่ 11 - 19
มีนาคม 2554

ณ สถานปฏิบัติธรรมอนัตตารามถ้ำวัว
บ้านเจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ติดต่อโทร.
084-546-7809

วันที่ 17 - 25
พฤษภาคม 2554

ณ สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาสุญญตาวัน (ถ้ำประตูเมือง)
บ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ติดต่อโทร.
084-546-7809

วันที่ 16 - 24
กรกฎาคม 2554  

ณ สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาวิสุทธาราม (สวนสบายหมอสุพัฒน์)
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ติดต่อโทร.
081-716-8797

วันที่ 11 - 21
สิงหาคม 2554

ณ ศาลาธรรม
21 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 10160
ติดต่อโทร.
089-784-6977 , 081-841-7855 บทความ
:


 

Gallery รูปภาพ


กำหนดการและประมวลภาพกิจกรรม 

ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนาอนัตตา
      

วันที่ 17-27
กุมภาพันธ์ 2554

ณ ศาลาธรรม
21 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 10160

วันที่ 11 - 19
มีนาคม 2554

ณ สถานปฏิบัติธรรมอนัตตารามถ้ำวัว
บ้านเจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2554

ณ สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาสุญญตาวัน (ถ้ำประตูเมือง)
บ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 - 24
กรกฎาคม 2554  

ณ สถานปฏิบัติธรรมอนัตตาวิสุทธาราม (สวนสบายหมอสุพัฒน์)
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 - 21
สิงหาคม 2554

ณ ศาลาธรรม
21 หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 10160

เสียงธรรม


เสียงอ่านหนังสือ "ทางเดินสู่พระนิพพาน"

โดย : หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 01A คำปรารภ.mp3 (8.44 MB, 1988 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 02A คำนำ1.mp3 (7.63 MB, 1357 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 03A คำนิยม.mp3 (5.18 MB, 1288 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 04A ปณามพจน์.mp3 (2.44 MB, 1120 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 05A ประวัติหลวงพ่อธี1.mp3 (9.08 MB, 1716 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 06A ประวัติหลวงพ่อธี2.mp3 (10.21 MB, 1579 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 07A ประวัติหลวงพ่อธี3.mp3 (7.86 MB, 1300 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 08A ประวัติหลวงพ่อธี4.mp3 (3.24 MB, 1102 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 09A ประวัติหลวงพ่อธี5.mp3 (5.18 MB, 1136 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B01 พระพุทธศาสนาคืออะไร.mp3 (13.46 MB, 1667 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B02 พระพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นปัญญา.mp3 (2.34 MB, 1507 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B03 บุคคลในพระพุทธศาสนาคือใคร.mp3 (3.97 MB, 1160 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B04 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ.mp3 (3.42 MB, 1176 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B05 ศีล สมาธิ วิปัสสนา ปฏิบัติตามแล้วจะพาไปใหน.mp3 (7.89 MB, 1557 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B06 ทางเดินของสัตว์โลก.mp3 (7.74 MB, 1447 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B07กรรมฐานอยู่ที่ไหน เหตุใดจึงเรียกกรรมฐาน.mp3 (17.74 MB, 1598 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B08 ใครคือผู้แสดงธรรมบอกกรรมฐาน.mp3 (3.18 MB, 1116 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B09 บุคคลผู้ไม่เห็นการเกิดดับ.mp3 (1.40 MB, 1163 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B10 สติปัฏฐาน 4.mp3 (17.01 MB, 1940 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B11 ความทุกข์มาจากใหน.mp3 (8.03 MB, 1593 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B12 ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์.mp3 (1.36 MB, 854 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B13 เห็นอนิจจังแต่ไม่เห็นทุกขัง.mp3 (982.4 KB, 674 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B14 ผู้บัญชาหมู่สัตว์.mp3 (759.9 KB, 673 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B15 เหล็กแหลมที่ปักอกทำอย่างไรให้หายเจ็บ.mp3 (984.2 KB, 678 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B16 วิธีปฏิบัติสมถภาวนา.mp3 (808.9 KB, 775 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B17 ขั้นตอนการปฏิบัติวิปัสสนา.mp3 (1.21 MB, 775 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B18 หา เห็น ตัด ถึง.mp3 (452.4 KB, 657 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B19 การปฏิบัติวิปัสสนาต้องใช้หลัก หา เห็น ตัด ถึง.mp3 (596.7 KB, 722 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B20 หลักการปฏิบัติวิปัสสนา.mp3 (781.6 KB, 728 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B21 การปฏิบัติในกรณีที่สงบนิ่ง.mp3 (741.6 KB, 679 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B22 การเห็นและการพิจารณาให้เห็นอนัตตา.mp3 (4.00 MB, 744 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B23 เหตุทุกข์และเหตุสุข.mp3 (1.12 MB, 646 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B24พัฒนาการแห่งญาณในการเจริญวิปัสสนาภาวนา.mp3 (1.22 MB, 686 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B25 เมล็ดพันธ์แห่งมรรคผล.mp3 (1.20 MB, 647 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B26 หากไม่มีเมล็ดพันธ์แห่งมรรคผล.mp3 (1.10 MB, 599 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B27 มรรคและผล.mp3 (1.22 MB, 605 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B28 พระพุทธเจ้าไม่ทรงรบกับผล.mp3 (1.36 MB, 636 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B29 ธรรมมีเพียงเหตุกับผล.mp3 (1.36 MB, 615 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B30 วิธีการตัดทำลายเหตุกับผล.mp3 (1.36 MB, 601 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B31 เอโกธรรมโมธรรมมีอย่างเดียว.mp3 (1.81 MB, 590 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B32 มรรคมีองค์แปดทางสายเอกสู่พระนิพพาน.mp3 (671.5 KB, 535 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B33 วิธีประพฤติตามมรรคมีองค์ 8.mp3 (480.3 KB, 545 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B34 มรรคมีองค์ 8 ในหัวข้ออุปมา.mp3 (584.6 KB, 548 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B35 ดูและพิจารณาให้เห็นอนัตตา.mp3 (1.18 MB, 600 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B36 พระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญานำหน้า.mp3 (1.14 MB, 559 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B37 ความสามารถของสัมมาทิฐิ.mp3 (937.9 KB, 579 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B38 สัมมาทิฐิเปรียบดังดวงจันทร์ในหมู่ดาว.mp3 (873.6 KB, 538 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B39 สัมมาทิฐิเปรียบดังรอยเท้าช้าง.mp3 (872.2 KB, 551 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B40 สัมมาทิฐิกับวิปัสสนาคือเดียวกัน.mp3 (1.36 MB, 569 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B41 สัมมาสังกัปปะทำงานอย่างไร.mp3 (781.6 KB, 553 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B42 สัมมาสังกัปปะมีอุปการะมากต่อสัมมาทิฐิ.mp3 (796.1 KB, 526 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B43 ปัญญาไม่เกิดสัมมาทิฐิไม่มี.mp3 (1.25 MB, 540 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B44 ปัญญาดุจจันทร์ สมาธิดุจดาว.mp3 (793.7 KB, 561 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B45 สิ่งที่สามารถทำลายอัตตาได้.mp3 (670.9 KB, 555 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B46 พระสององค์หาธรรมพบในตน.mp3 (1.36 MB, 545 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B47 ปัญญาไม่มีศีลไม่ใสใจไม่บริสุทธิ์.mp3 (1.05 MB, 545 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B48 หากมีสัมมาพระอรหันต์ไม่สูญ.mp3 (1.05 MB, 554 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B49 ใครเป็นผู้หาใครเป็นผู้ถอน.mp3 (675.2 KB, 643 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B50 ผู้กำจัดตัณหาเสียได้เป็นยอดคน.mp3 (1.13 MB, 581 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B51 วิธีการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเจ้า.mp3 (668.8 KB, 604 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B52 ไปนิพพานไปทางไหน.mp3 (1.36 MB, 585 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B53 บันไดสู่พระนิพพาน.mp3 (580.9 KB, 529 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B54 หากประสงค์พระนิพพานให้ค้นหาที่ธาตุ.mp3 (992.2 KB, 510 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B55 พระนิพพานนี้ ขอปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ไหม.mp3 (1.76 MB, 596 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B56 นิพพานอยู่ที่ไหนจะไปทางไหน.mp3 (675.2 KB, 512 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B57 นิพพานไปทางใหนอยู่ที่ใจเห็น.mp3 (587.3 KB, 499 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B58 การตัดกิเลส 3 ระดับ.mp3 (937.9 KB, 542 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B59 เมื่อเห็นสัจจะก็จะได้พบพระนิพพาน.mp3 (411.7 KB, 473 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B60 หากต้องการพระนิพพานให้เดินตามรอยพระกุลลเถระ.mp3 (668.8 KB, 509 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B61 พระพุทธเจ้าทรงประกาศชัยชนะ.mp3 (1.10 MB, 499 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B62 พระอัสสชิเถระแสดงธรรมแก่พระสารีบุตร.mp3 (2.09 MB, 573 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B63 ธรรมของพระสารีบุตรเถระ.mp3 (874.4 KB, 510 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B64 ธรรมมะของพระวชิราเถรี.mp3 (902.2 KB, 499 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B65 อริยสัจจ์ 4.mp3 (1.72 MB, 598 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B66 ธรรมที่มีบท 4 อริสัจจ์ประเสริฐที่สุด.mp3 (599.3 KB, 474 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B67 รู้ถูกต้องทำถูกต้องได้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง.mp3 (2.30 MB, 551 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B68 จำนวนพระพุทธเจ้า.mp3 (582.2 KB, 504 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B69 พบเห็นพระพุทธเจ้าหรือยัง.mp3 (1.05 MB, 510 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B70 จำนวนผู้บรรลุนิพพาน.mp3 (580.9 KB, 474 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B71 หากไม่พ้นโลกก็ไม่สงบเย็น.mp3 (1.53 MB, 508 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B72 บุคคลผู้ได้บรรลุมรรคผล 5 ประเภท.mp3 (937.9 KB, 482 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B73 บุคคลผู้ได้มรรคผล 4 คน.mp3 (585.7 KB, 451 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B74 บุคคลผู้บรรลุธรรมได้ 3 ประเภท บรรลุธรรมไม่ได้ 1 ประเภท.mp3 (937.9 KB, 474 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B75 บุคคลผู้ไม่บรรลุพระนิพพาน 5 ประเภท.mp3 (479.8 KB, 470 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B76 อันตรายที่ขวางกั้นทางสู่พระนิพพาน 5 อย่าง.mp3 (583.1 KB, 490 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B77 วิธีแก้ไขอันตราย 5 อย่าง.mp3 (580.9 KB, 508 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B78 เครื่องกังวล(ปลิโพธ)ที่เป็นเหตุให้ไม่บรรลุมรรคผล.mp3 (625.4 KB, 501 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B79 สิ่งขวางกั้นวิปัสสนา.mp3 (578.2 KB, 495 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B80 อันตรายแห่งวิปัสสนาญาณและมรรคญาณ.mp3 (872.2 KB, 486 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B81ใครเป็นผู้ทำผิด(ทำกรรม).mp3 (645.2 KB, 499 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B82 หมู่สัตว์ล้วนถูกจองจำใครสามารถหลุดรอดไปได้.mp3 (1.11 MB, 480 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B83 ธรรมใดประเสริฐที่สุด.mp3 (673.1 KB, 468 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B84 วิราคธรรมเป็นธรรมประเสริฐที่สุด.mp3 (580.0 KB, 468 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B85 สิ่งยอดเยี่ยม 8 ประการ.mp3 (872.2 KB, 488 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B86 ผู้มีอำนาจเหนือเทวดา มนุษย์ พรหม.mp3 (1.36 MB, 504 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B87 เราก็เป็นอย่างเขา.mp3 (796.8 KB, 509 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B88 ลักษณะธรรมส่งมรรครับ.mp3 (937.9 KB, 481 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B89 ลักษณะอาการหลังเกิดสภาวะธรรม.mp3 (994.4 KB, 519 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B90 พระโสดาบัน 7 องค์.mp3 (1.36 MB, 532 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B91 ใจที่เกิดแก่เจ็บตาย.mp3 (1.07 MB, 484 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B92 จิตพระอรหันต์.mp3 (291.7 KB, 449 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B93 พระอริยะเจ้า 2 ประเภท.mp3 (484.3 KB, 471 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B94 พระอริยะเจ้า 108 จําพวก.mp3 (1.14 MB, 508 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B95 ผลสมาบัติการเสวยผลของผู้เห็นธรรม.mp3 (876.5 KB, 489 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B96 เป็นความจริงหรือไม่.mp3 (739.5 KB, 458 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B97 ปฏิจสมุปบาท.mp3 (673.1 KB, 495 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B98 ชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์.mp3 (937.9 KB, 491 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 B99 ผลแห่งอวิชชาในชาย.mp3 (583.1 KB, 522 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C100 ผลแห่งอวิชชาในหญิง.mp3 (482.0 KB, 430 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C101 ผลแห่งอวิชชาและตัณหา.mp3 (668.8 KB, 459 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C102 กามตัณหาภัยน่ากลัว.mp3 (677.3 KB, 466 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C103 ทิฐิและอวิชชา อุปมาดังสุนัขจิ้งจอกหิวตาย.mp3 (638.8 KB, 426 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C104 ไม่ควรลืมอนัตตา.mp3 (791.3 KB, 444 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C105 อนัตตลักขณสูตร.mp3 (578.8 KB, 452 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C106 ปุถุชนเป็นเช่นนี้.mp3 (403.2 KB, 431 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C107 คนโง่ 4 คน.mp3 (1.68 MB, 505 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C108 นี่แหล่ะคน.mp3 (580.9 KB, 453 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C109 ทำไมคนจึงเป็นเช่นนี้.mp3 (583.1 KB, 438 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C110 จุดต่างระหว่างอวิชชากับวิชชา.mp3 (643.1 KB, 439 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C111 ไม่พ้นอวิชชา ไม่พ้นวัฏสงสาร.mp3 (482.4 KB, 431 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C112 โทษแห่งกามคุณห้า 12 ประการ.mp3 (1.25 MB, 471 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C113 อวิชชาและตัณหาเปรียบดังตัวหนอนที่ผูกใยพันตนเอง.mp3 (583.1 KB, 435 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C114 สิ่งน่าเกรงขาม 10 ประการ.mp3 (625.4 KB, 429 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C115 พระพุทธเมตตา.mp3 (1.14 MB, 490 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C116 คำอนุโมทนาท้ายเล่ม.mp3 (687.6 KB, 436 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C117 ค้นหาพระนิพพานที่ธาตุ4.mp3 (312.9 KB, 464 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C118 ผู้ไม่รู้กับผู้รู้.mp3 (432.7 KB, 476 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 C119 สัจจะกับวัฏฏะ.mp3 (433.1 KB, 431 views)